گالری تصاویر

290

جلسه کمیته ارتباطات و رسانه  جشنواره ملی هنر در مامایی 

 

جلسه کمیته ارتباطات و رسانه  جشنواره ملی هنر در مامایی 

 

اولین جلسه کمیته دانشجویی ارتباطات و رسانه

 

اولین جلسه کمیته دانشجویی ارتباطات و رسانه

 

اولین جلسه کمیته دانشجویی ارتباطات و رسانه

 

اولین جلسه کمیته دانشجویی ارتباطات و رسانه

 

 

جلسه شورای سیاست گذاری 

 

جلسه شورای سیاست گذاری 

 

 

دومین جلسه کمیته دانشجویی ارتباطات و رسانه
از مجموع 1 رأی