رئیس جشنواره

129
 

نام و نام خانوادگی: دکتر سید جواد پور نقی  

مدرک تحصیلی :  فوق تخصص گوارش و کبد 

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی