به گزارش کمیته ارتباطات و رسانه، دکتر زهره عباسی دبیر علمی جشنواره ضمن اعلام پایان زمان ارسال آثار جشنواره اظهار داشت:جلسه داوری آثار دریافتی به جشنواره ملی هنر در مامایی با حضور اعضای کمیته داوران و دبیر علمی جشنواره آغاز شد.

وی در خصوص نحوه  بررسی آثار  دریافتی بیان کرد: آثار دریافتی  به جشنواره از نظر محتوای علمی، صحت و دقت، ارتباط موضوعی و محتوایی با محور های علمی اعلام شده در جشنواره بررسی و ارزیابی خواهد شد و آثار دریافتی در مرحله بعد  از جنبه های هنری بررسی و توسط متخصصین هنری ارزیابی می شود.