لحظه دیدار نزدیک است .....

279 ١١:١٤ ق.ظ

همه در حال آماده سازی  نمایشگاه و غرفه ها هستند. این غرفه ها شامل غرفه هنر های ترسیمی ،معاونت درمان و ...هستند .

تنها ۶ روز تا برگزاری جشنواره ملی هنر در مامایی باقی مانده است .

منتظر حضور گرمتان هستیم