جلسه گروه پوشش و تولید خبر جشنواره ملی هنر در مامایی

155

🔻جلسه گروه پوشش و تولید خبر جشنواره ملی هنر در مامایی برگزار شد.
✍🏻جلسه گروه پوشش و تولید خبر جشنواره ملی هنر در مامایی، با حضور دکتر حمید رضا محدث حکاک ، دبیر کمیته ارتباطات و رسانه و اعضای گروه خبر در معاونت تحقیقات و فناوری برگزار شد.
🔖در این جلسه ضمن بررسی روند کاری گروه پوشش و تولید خبر در خصوص تولید اخبار مربوط به جشنواره، برنامه ریزی در جهت ارتقا فعالیت این گروه انجام گرفت.
از مجموع 1 رأی