برگزاری تست مجری گری

147

🔴برگزاری تست مجری گری جشنواره ملی هنر در مامایی

📢تست مجری گری جشنواره ملی هنر در مامایی با حضور داوران:
✅دکتر محدث حکاک
✅دکتر حسینی 
✅ دکتر عباسی
✅ دکتر نظری
 ✅آقای قارداش پور
✅ آقای پور برات
✅  دکتر رشیدی
 در تاریخ نوزدهم اردیبهشت در محل معاونت تحقیقات برگزار شد.

📢 فرد(افراد) برگزیده در این تست بعنوان مجری جشنواره ملی هنر در مامایی معرفی می‌شود.
از مجموع 1 رأی