گالری تصاویر

233

جلسه کمیته ارتباطات و رسانه  جشنواره ملی هنر در مامایی 

 

جلسه کمیته ارتباطات و رسانه  جشنواره ملی هنر در مامایی 

 

اولین جلسه کمیته دانشجویی ارتباطات و رسانه

 

اولین جلسه کمیته دانشجویی ارتباطات و رسانه

 

اولین جلسه کمیته دانشجویی ارتباطات و رسانه

 

اولین جلسه کمیته دانشجویی ارتباطات و رسانه

 

 

 

جلسه شورای تعیین سیاست گذاری 

 

جلسه شورای تعیین سیاست گذاری 

 

 

دومین جلسه کمیته دانشجویی ارتباطات و رسانه


 
از مجموع 1 رأی