دبیر کل جشنواره

140

نام و نام خانوادگی: دکتر بهرام بیباک

 

مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی فیزیولوژی 

 

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
از مجموع 3 رأی