کمیته اجرایی

288
 

اعضای کمیته اجرایی جشنواره:

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان

تصویر

1

دکتر سکینه نظری

دبیر اجرایی جشنواره

 

2

آقای سالار پور برات

مدیر اجرایی  جشنواره

 

3

دکتر زهره عباسی

 

عضو کمیته اجرایی

 

4

دکتر فرزانه رشیدی فکاری

 

عضو کمیته اجرایی

 

5

محبوبه قربانی

 

عضو کمیته اجرایی

 

6

مریم باقری

عضو کمیته اجرایی

 

7

فرزانه خدابنده

عضو کمیته اجرایی

 

8

سیده محبوبه رضاییان

عضو کمیته اجرایی

 

9

نگین جزایری

عضو کمیته اجرایی

 

10

یاسمن جعفری

عضو کمیته اجرایی

 

11

الهام شریفیان

عضو کمیته اجرایی

 

12

زهرا غازی

عضو کمیته اجرایی

 

13

مصطفی کمیزی

عضو کمیته اجرایی

 

14

محمد پرهیزگار

عضو کمیته اجرایی

 

15

مهندس مجید پورخیاط

عضو کمیته اجرایی

 

16

امید حسن نیا

عضو کمیته اجرایی

 

17

احمد نامور

عضو کمیته اجرایی

 

 

 

 

 

اعضای کمیته اجرایی دانشجویی جشنواره :

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان

تصویر

1

مرضیه امانی

عضو کمیته اجرایی دانشجویی

 

2

نفیسه عقلی

عضو کمیته اجرایی دانشجویی

 

3

فائزه صابری

عضو کمیته اجرایی دانشجویی

 

4

کیانا تراب پور

عضو کمیته اجرایی دانشجویی

 

5

امین حسین زاده

عضو کمیته اجرایی دانشجویی

 

6

عماد خوشدل

عضو کمیته اجرایی دانشجویی

 

7

نغمه اشعری

عضو کمیته اجرایی دانشجویی

 

8

نسترن نظری

عضو کمیته اجرایی دانشجویی

 

9

یگانه مشتاق

عضو کمیته اجرایی دانشجویی

 

10

فاطمه یوسفی

عضو کمیته اجرایی دانشجویی

 

11

آرش نیرومند

عضو کمیته اجرایی دانشجویی

 

 از مجموع 4 رأی