کمیته علمی

233

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان

تصویر

1

دکتر سید جواد پورنقی

عضو هیات علمی  دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

 

2

دکتر بهرام بیباک

عضو هیات علمی  دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

 

3

 

دکتر شهلا خسروی

مشاور محترم وزیر در امور مامایی

 

4

دکتر پروین عابدی

عضو بورد تخصصی بهداشت باروری

 

 

5

دکتر امیر علی قهرمانی

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

 

6

دکتر محمد رضا جمعه زاده

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

 

7

دکتر محمدرضا اکبری

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

 

8

دکتر حسن براتی زاده

معاون توسعه و مدیریت منابع و برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

 

9

دکتر سید احیا سیدی

معاون فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

 

10

دکتر مهران وطنچیان

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

 

 

11

دکتر زهره عباسی

عضو هیات علمی گروه مامایی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

 

12

دکتر عبدالله رازی

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

 

 

13

دکتر فرزانه رشیدی فکاری

عضو هیات علمی گروه مامایی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

 

 

14

دکتر محمد امین یونسی هروی

 

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

 

 

15

دکتر حسن نامدار

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

 

 

16

دکتر سکینه نظری

عضو هیات علمی گروه مامایی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

 

17

دکتر حمید رضا محدث حکاک

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

 

 

18

دکتر مریم رامش راد

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

 

19

دکتر فاطمه خراشادی زاده

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

 

20

دکتر سید حمید حسینی

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

 

21

دکتر مریم حسن زاده

عضو هیات علمی گروه مامایی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

 

22

دکتر رضوان رجب زاده

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

 

23

الهه سالاری

هیات علمی گروه مامایی  دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

 

24

راحله عسلی

هیات علمی گروه مامایی  دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

 

25

محبوبه طباطبایی

هیات علمی گروه مامایی  دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

 

26

محبوبه قربانی

هیات علمی گروه مامایی  دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

 

27

مریم باقری

هیات علمی گروه مامایی  دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

 

28

فرزانه خدابنده

هیات علمی گروه مامایی  دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

 

29

سیده محبوبه رضاییان

هیات علمی گروه مامایی  دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

 

30

نگین جزایری

هیات علمی گروه مامایی  دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

 

31

خانم الهام شریفان

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

 

32

خانم زکیه امینی

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

 

33

خانم ویدا طیبی

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

 

34

دکتر معصومه اتوگرا

عضو هیات علمی  گروه مامایی دانشگاه علوم پزشکی همدان

 

35

دکتر زهرا معصومی

عضو هیات علمی  گروه مامایی دانشگاه علوم پزشکی همدان

 

36

دکتر سیده زهرا قائمی

عضو هیات علمی گروه مامایی دانشگاه آزاد استهبان

 

 

 

37

دکتر فاطمه عرفانیان

عضو هیات علمی گروه مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

 از مجموع 3 رأی