دبیر کل

177
 

نام و نام خانوادگی: دکتر بهرام بیباک

مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی فیزیولوژی 

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
از مجموع 2 رأی