ارسال آثار

270

جهت تسهیل و تسریع در ارسال آثار به جشنواره ملی هنر در مامایی،شرکت کنندگان می توانند علاوه بر ایمیل جشنواره ، آثار خود را از طریق واتساپ و تلگرام نیز ارسال کنند.

شماره واتساپ : 09100190424

MARYAMHASANZADE536 آیدی تلگرام 
از مجموع 2 رأی