گروه هدف

340

همه ی افراد جامعه

 

تمامی افراد جامعه اعم از دانشگاهیان، فرهنگیان، هنرمندان و عموم افراد جامعه می توانند آثار هنری خود را که با محورهای جشنواره مرتبط است به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

 
از مجموع 3 رأی