رسالت جشنواره

365

 

زبان هنر ظرفیتی ارزشمند برای رساندن پیام به جامعه و تبادل با جامعه فرهنگ سازي در حوزه سلامت می باشد . لذا با توجه این که یکی از اولویت های اصلی کشور صیانت از جمعیت  و جوانی جمعیت است و  تمامی ارکان توسعه باید نسبت آن توجه ویژه ای داشته باشند و با توجه به نقش مهم رشته مامایی دراجرای سیاست های فرزند آوری و ترویج زایمان طبیعی ،  و نزدیک شدن به روز جهانی ماما و  معاونت اموزشی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ، جهت دستیابی به اهداف فوق  در صدد برگزاری چشنواره هنر در مامایی می باشد.
از مجموع 3 رأی